نشست هم اندیشی ...

موضوع: مهندسی و ...
مدعوین: ...
زمان: ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
مکان: تالار مولانا

نشست هم اندیشی ...

موضوع: مهندسی و ...
مدعوین: ...
زمان: ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
مکان: تالار شیخ بهایی

حامیان علمی و پژوهشی